PREVOC

El Vallès Occidental inicia la planificació de la gestió dels residus fins el 2020

Aquest 2016 s’ha iniciat la redacció del nou PREVOC, el Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental 2016-2020. Aquest Pla ha de definir les accions de prevenció i gestió dels residus municipals pels propers anys, adaptant la planificació a la que s’està fent a nivell de Catalunya, prioritzant la prevenció de residus, aconseguint una planificació de consens a la comarca i desenvolupant una estratègia comarcal i local en la gestió dels residus municipals. Durant aquest any es treballarà en el nou pla comarcal i s’elaboraran també plans locals amb la col•laboració dels ajuntaments.

La redacció del nou PREVOC es farà de forma col·lectiva amb els diferents agents clau de la comarca en la gestió dels residus, en aquest sentit, es crearà la “Taula per la prevenció i la gestió de residus al Vallès Occidental PREVOC” amb representants polítics i tècnics dels municipis de la comarca, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de la Diputació de Barcelona, de l’Agència de Residus de Catalunya, de la UPC, de la UAB, del Col•legi d’Enginyers de Catalunya, del Col•legi d’Ambientòlegs, de grups ecologistes, d’entitats empresarials (Cambra de Comerç), dels col•lectius sindicals, d’organitzacions veïnals, del Clúster del Packaging de Catalunya, del Gremi de Recuperació i del Consorci de Residus.

En aquests moments, en el conjunt de la comarca, del total de residus municipals que es generen només el 34% es recull de forma selectiva. La resta va a parar al contenidor del rebuig i arriba al Centre de Tractament de Residus, ubicat a Vacarisses. Cal destacar que la directiva europea preveu que al 2020 un 50% de la recollida sigui selectiva i el nou Pla de la Generalitat, preveu un 60%. Les dues xifres, llunyanes de la xifra actual de la mitjana de la comarca.
La situació actual d’estancament de les recollides selectives i l’allunyament els objectius fixats pel 2020 fa que calgui revisar el sistema actual i analitzar alternatives en aspectes com els sistemes de recollida o la fiscalitat que cal aplicar. La continuïtat del sistema actual pot suposar un increment de costos pels ajuntaments i la ciutadania.

Les prioritats es dissenyaran també en base a la Directiva Europea i al nou Programa PRECAT de la Generalitat, que determina l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i gestió de residus fins l’any 2020.

Durant tot aquest 2016 es portarà a terme un procés participatiu i formatiu amb els ajuntaments per tal de definir conjuntament l’estratègia comarcal en la gestió dels residus.

Diagnosi de la situació actual

La diagnosi que s’ha realitzat per tal d’encarar la redacció del nou PREVOC indica que en el període 2006-2013, coincidint amb la situació de crisis econòmica, es va produir una disminució d’un 18% de la generació total dels residus municipals. Però els darrers dos anys ha tornat a repuntar augmentant un 3%.

Pel que fa a la recollida selectiva, va incrementar-se un 6’7% durant els període 2006-2013 però s’ha estancat des de llavors. Val a dir que la recollida selectiva de paper i cartró s’ha vist afectada per l’elevat número de sostraccions i que la recollida de la matèria orgànica ha disminuït més d’un 13% els darrers tres anys.

Cada habitant genera cada dia una mitjana de 1’07 Kg de deixalles i d’aquestes poc més d’un terç (34%) es recull de forma separada en els diferents contenidors de recollida selectiva.

Un altre fet important és la gran quantitat de residus que no es llencen al contenidor adequat. Són els anomenats “impropis”, que “embruten” els contenidors de selectiva fent que aquest percentatge de recollida encara baixi més.

La gestió dels residus té un impacte sobre el canvi climàtic per la generació de CO2. Més del 90% de les emissions de CO2 que es fan a la comarca en relació amb els residus venen de la gestió de la fracció resta.

Conclusions de la diagnosi

  • La generació per habitant de la comarca té un rati baix, però mostra una tendència a tornar a augmentar.
  • La recollida selectiva mostra un estancament i inclús una tendència negativa, especialment preocupant en el cas de la Form.
  • Aquest percentatge de recollida selectiva, que s’assimila a la mitjana de l’AMB, està lluny encara de les directives europees (50%) i del PRECAT (60%).
  • Les plantes de tractament compleixen les seves funcions i estan correctament dimensionades per les necessitats futures de la comarca.
  • L’escenari econòmic indica un augment de costos significatiu associat al tractament de la fracció resta.
  • En aquest paradigma, cal un canvi significatiu de tendència si es vol millorar el comportament ambiental del conjunt de municipis i contenir la despesa associada a la gestió dels residus.

Start typing and press Enter to search