Objectius

El Consorci té com a objectius:

  • Planificar la gestió i tractament de residus a través de l’aprovació dels corresponents programes d’actuació.
  • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada de residus municipals i assimilables.
  • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les deixalleries municipals com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
  • La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals i assimilables.
  • El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.
  • L’autorització de la disposició i codisposició dels residus municipals.
  • La recaptació de taxes, preus públics i cànons sobre residus municipals i assimilables legalment establertes.
  • La creació d’espais de debat i recerca en l’àmbit dels residus municipals.
  • La sensibilització ciutadana envers el medi ambient, la reutilització i el reciclatge selectiu.

Start typing and press Enter to search