ESTATUTS

Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Els inicis d’aquest ens comarcal es situen a finals de l’any 2000, quan s’inicià el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca.

El seu objectiu era i és la unificació de la gestió i prestació de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, així com també la gestió, mitjançant delegació expressa dels seus membres, de totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 5 dels estatuts. El procés culminà, en la constitució del Consorci el 13 de novembre de 2001 i la seva posterior inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments s’incorporaren amb posterioritat .

El gener de 2016 es va aprovar definitivament l’actualització i adequació normativa dels Estatuts.

Start typing and press Enter to search