Passem el relleu compostatge

OBJECTIUS :

– Donar a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge inicial a l’escola, (alumnes que prenen el relleu).

– Sintetitzar de manera senzilla i entenedora el treball de compostatge que s’ha realitzat ells al llarg del curs, (alumnes que passen el relleu).

– Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge.

– Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s’obté del reciclatge de la matèria orgànica.

– Fomentar el treball en equip i la participació activa de l’alumnat.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.

 

DESCRIPCIÓ:

Activitat en la què els alumnes que s’han encarregat de fer el manteniment i seguiment del compostador fan el relleu al grup d’alumnes que s’encarregaran a partir d’aquell moment, pel que hauran de transmetre tot el què han aprés durant el curs sobre la gestió del compostador.

L’activitat es divideix en dos parts:

Primera part (45 min.): L’activitat s’inicia amb la presentació per part dels alumnes experts dels aspectes a tenir en compte per fer un manteniment i seguiment correcte del compostador així com la importància de fer autocompostatge. L’objectiu principal es que transmetin els conceptes bàsics que han après durant el curs als nous alumnes. Cal tenir en compte que els alumnes experts hauran de preparar, prèviament a aquesta sessió, la presentació.

Segona part (45 min.): els alumnes experts, amb l’ajuda de l’educador/a ambiental, mostraran in situ als alumnes nous com realitzar la inspecció visual del compostador i prendre les dades de seguiment.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Competència de coneixement i interacció amb el món físic

 

DADES D’INTERÈS:

Durada:  1 hora i mitja. El temps de realització de les dinàmiques previstes és variable en funció del ritme de treball del grup

Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: al centre educatiu.

Material didàctic: la guia digital es facilita a l’escola una vegada sol·licitat el taller.

Cost: gratuït

Observacions: l’activitat es podrà adaptar a les característiques específiques del centre. Convé la col·laboració proactiva dels tutors dels dos cursos implicats (qui pren el relleu i qui el passa), i que estiguin presents a l’aula. Cal tenir en compte que els alumnes experts hauran de preparar prèviament la presentació.

reserva5