Prova pilot de recollida porta a porta al Vallès Occidental

logo_pim_pam_porta

Ja està en marxa des del mes de novembre una prova pilot de recollida de residus porta a porta a 100 establiments comercials i de restauració del Vallès Occidental als municipis de Castellar del Vallès, Rubí i Sant Llorenç Savall. Aquesta prova pilot, que tindrà una durada de 6 mesos, té per objectiu millorar els percentatges de recollida selectiva als municipis per tal de contribuir a superar l’estancament del reciclatge i poder assolir els objectius previstos per l’Agència de Residus de Catalunya i la Unió Europea pel 2020. La recollida porta a porta compta amb un sistema d’identificació d’usuari per tal de poder-ne fer un seguiment, i assegurar una major implicació dels establiments participants. La prova es reforçarà amb una campanya de seguiment amb la col·laboració de dos tècnics ambientals que visitaran els establiments  participants. Per tal de portar a terme aquesta experiència pilot es compta amb una subvenció de 50.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Estancament de la recollida selectiva

El president del Consorci per a la Gestió de Residus, Ricard Torralba, explica que “aquesta prova pilot s’emmarca en el nou Pla de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals del Vallès Occidental (PREVOC) que està acabant d’elaborar el Consorci de Residus i que ha de marcar les polítiques i actuacions en la gestió dels residus municipals pels propers anys”.

Torralba apunta que “tal com s’ha vingut constatant en l’anàlisi de les dades de recollida de residus al Vallès Occidental, el percentatge de recollides selectives s’ha estancat. Mentre que a Catalunya es recullen de forma separada el 38’53% dels residus, al Vallès Occidental aquest percentatge és del 34’65 de mitjana, amb grans diferències entre uns i altres municipis. Les directrius europees i catalanes fan que calgui fer un important esforç de millora en la recollida selectiva per tal de poder arribar a l’objectiu del 60% de recollida selectiva el 2020. A banda d’aquest objectiu, també cal treballar per poder reduir el nombre d’impropis que actualment hi ha tant al contenidor dels envasos com al de la matèria orgànica”.

Només la separació en origen –a les llars, els comerços, establiments i llocs de treball, entre d’altres- pot contribuir a millorar aquest percentatge. Si aquesta separació es fa de forma correcte, comporta un gran benefici econòmic en la gestió dels residus municipals, a banda del benefici ambiental. Els residus comercials, segons l’ARC, suposen un percentatge important dins els residus municipals: entre el 20- 30%.  Els grans productors de residus (comerços, restaurants, fruiteries, etc.) integrats dins del teixit urbà són fàcilment identificables i a més  tenen l’obligació legal de separar correctament els residus.

El model porta a porta

A Catalunya 126 municipis recullen els residus amb el model PORTA a PORTA. Les dades disponibles, de l’any 2015, indiquen que mentre la mitjana de la recollida selectiva en general a Catalunya és del 38’93%, la mitjana als municipis que treballen amb el model Porta a Porta és del 61’59%.  Així mateix, mentre a Catalunya es genera 1’35 kg/habitant/dia, als municipis Porta a Porta es recull 1’13 kg/habitant/dia.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de l’establiment en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

Al Vallès Occidental, l’inici de la prova pilot del Porta a Porta implicarà diferents canvis d’hàbits en els establiments i també canvis als serveis de recollida. Les diferents fraccions es recolliran en dies concrets de la setmana segons un calendari establert. La pèrdua d’anonimat per part dels usuaris, així com la facilitat en el servei de recollida -el residu es ve a buscar a la porta de l’establiment- ha de facilitar l’augment en la recollida selectiva.

La prova pilot vol aconseguir els següents objectius:

  • Incrementar els percentatges de recollida selectiva i de la fracció orgànica als grans productors en un 50%.
  • Disminuir el nivell d’impropis en les diferents fraccions.
  • Impulsar i aconseguir un canvi d’hàbits en els establiments comercials.
  • Iniciar un nou sistema de recollida als municipis de la comarca que dóna responsabilitat als establiments comercials per la pèrdua de l’anonimat davant la gestió dels residus
  • Ser punt de partida per un canvi de model en la recollida de residus

SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ D’USUARI

La identificació del productor de residus i el seu control millora els resultats de recollida selectiva i permet implantar mesures més ajustades a la realitat. La identificació d’usuari permet conèixer l’hàbit en la generació de residus d’un usuari determinat. A l’eliminar l’anonimat, també afavoreix la recollida selectiva i la disminució d’impropis en les diferents fraccions.

La prova pilot del Porta a porta al Vallès Occidental comptarà amb un sistema d’identificació d’usuari que permetrà recollir informació i fer-ne un posterior anàlisis. Per això, els contenidors comptaran amb un xip que permetrà, mitjançant un lector recollir dades i transmetre-les al sistema informàtic corresponent.

Amb tot plegat, s’obtindrà informació sobre el nombre de recollides al dia, el volum de residus generat per usuari , per dia i per fracció i les incidències generades (residus amb impropis). També es podrà fer un seguiment de la participació pels diferents productors.

INFORMACIÓ PERSONALITZADA ALS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Un tècnic ambiental visita els establiments per tal d’informar-los de les novetats de la prova pilot i dels canvis que suposa en la gestió dels residus. A la primera visita informativa es dóna informació sobre el nou servei (horari, freqüències), es fa una explicació sobre les fraccions de recollida i es resolen dubtes i es detecten necessitats específiques. Un cop els establiments hagin rebut els nous contenidors es fa una segona visita per tal de posar a punt el servei.  A llarg de la prova pilot es poden fer diferents visites periòdiques aleatòries o a partir d’incidències generades. També es poden resoldre dubtes mitjançant un telèfon de contacte.

PROVA PILOT A CASTELLAR DEL VALLÈS

A Castellar del Vallès, la prova pilot es farà al centre del municipi. Inclou 78 grans generadors. Un total de 22 d’aquests grans generadors són establiments del sector de la restauració: bars i restaurants i 56 són comerços diversos: fruiteries, carnisseries, peixateries, forns i pastisseries, entre d’altres. Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment.  Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus de resta i orgànica. Per a la fracció d’envasos s’utilitzaran bosses homologades. El paper-cartró es recollirà plegat a la porta de l’establiment. Pel que fa a la fracció de residus de vidre es mantindrà el servei actualment existent de recollida amb contenidors al carrer.

Tríptic informatiu prova pilot recollida porta  porta a Castellar del Vallès

PROVA PILOT A RUBÍ

En aquest cas s’aplicarà el Porta a porta al sector de la restauració ubicada als polígons industrials de la ciutat on la recollida selectiva es realitza per les diferents fraccions de residus en un dia concret de la setmana. Es retiraran els contenidors de la via pública (amb l’excepció del contenidor de vidre). La prova pilot inclou 38 grans generadors que s’ubiquen en la zona industrial de la ciutat. Un total de 32 d’aquests grans generadors són establiments del sector de la restauració: restaurants, càterings, rostisseries… També hi participen 6 instal·lacions municipals: Horts urbans, Unió petanca Les Torres, Pavelló la Llana, Masia Can Serra, Pista d’Atletisme i el Parc Municipal de Neteja.

Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment. Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus d’orgànica, envasos i resta. El paper-cartró es recollirà plegat a la porta de l’establiment. Pel que fa a la fracció de residus de vidre es mantindrà el servei actualment existent de recollida amb contenidors de 2.400 litres, de càrrega lateral, ubicats a la proximitat de cada establiment de restauració.

Tríptic informatiu prova pilot recollida porta a porta a Rubí

PROVA PILOT A SANT LLORENÇ SAVALL

A Sant Llorenç Savall la prova pilot es farà a 20 comerços i establiments de restauració repartits per tot el municipi i a la Residència d’Àvis. En total, 21 punts de recollida. El sistema porta a porta permetrà recollir la orgànica, els envasos i el rebuig a la porta de l’establiment. Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment.  Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus de resta i orgànica. Per a la fracció d’envasos s’utilitzaran bosses homologades. El vidre i el paper-cartró es seguiran recollint en contenidors com fins ara.

Tríptic informatiu prova pilot porta a porta a Sant Llorenç Savall

Campanyes de sensibilització anteriors

Start typing and press Enter to search